Procedure melding – aanvraag, artikel 2
Wat te doen als een cliënt direct een schriftelijke aanvraag om een maatwerkvoorziening
indient en dus niet eerst een melding doet.
Moet de gemeente dan binnen 14 dagen beslissen?
 
Persoonlijk plan, artikel 4
De cliënt moet in de gelegenheid worden gesteld een persoonlijk plan in te dienen/te overhandigen.
Is hier een door de gemeente vastgesteld format voor beschikbaar?
 
Eigen bijdrage, artikel 5
Er moet een onderzoek plaatsvinden om te bepalen of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen en zo ja, hoe veel.
Hoe ver strekt dit onderzoek?
 
Eigen bijdrage, artikel 5 en 12
Vallen woningaanpassingen t.b.v. jeugdigen onder de Wmo of onder Jeugdwet?
 
Eigen bijdrage jeugdigen, artikel 5 en 12
Hoe zit het met de eigen bijdrage voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen) voor jeugdigen?
 
Verslag en aanvraagtermijn, artikel 6 en 7
Als de cliënt het niet eens is met de uitkomst van het gesprek dat hij geen recht heeft op een
maatwerkvoorziening en hij besluit toch een aanvraag daarvoor in te dienen, binnen welke termijn
na het verstrekken van het verslag moet de cliënt dat dan doen?
 
Beslistermijn, artikel 7 en 10
Is het mogelijk om de wettelijke termijn van twee weken voor het afhandelen van een aanvraag
te verlengen?
 
Pgb en veranderde omstandigheden, artikel 11 en 15
Hoe zit het als iemand terecht een pgb heeft ontvangen, maar zijn situatie daarna verandert?
Bijvoorbeeld iemand heeft een scootmobiel gekregen en verhuist naar een andere gemeente, of
iemand heeft zijn woning m.b.v. het pgb aangepast en verkoopt die woning.
 
Weigeringsgronden in verordening
Waarom zijn er in de verordening geen weigeringsgronden opgenomen?