Vragen ex artikel 42 Reglement van Orde                                                        Rijswijk 16 februari 2015

Inleiding/toelichting.

Onlangs kwam via “Binnenlands Bestuur” het volgende bericht naar buiten.

“Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om beter te kunnen inspelen op lokale behoeften en initiatieven. Dat vindt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij wil een aantal gemeenten daarom de mogelijkheid geven om knellende wetten en regels tijdelijk buiten werking te stellen of alternatieve regels uit te proberen.

Hij komt daarom dit jaar met een experimentenwet, zo schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

De gedachte erachter is dat lokale bestuurders hun werkwijze kunnen vernieuwen en ook beter kunnen inspelen op wensen van inwoners. Plasterk streeft sowieso naar meer samenwerking met burgers op lokaal niveau. Plasterk juicht dit toe en wil dat gemeenten dit faciliteren.

Zo moeten burgers een formeel recht op participatie krijgen. Daarvoor wil Plasterk buurtrechten verankeren in lokale regelgeving, en onderzoeken of nationale regelgeving wenselijk is. Er komt steun voor kleinschalige burgerinitiatieven die overal in het land plaatsvinden, zoals de G1000. Plasterk wil hiermee een aanzet geven voor een brede discussie over een vitale lokale democratie. ‘De democratie is nooit af.

Ik nodig daarom alle betrokkenen van harte uit om te reageren en daarbij aan te geven hoe zij hieraan kunnen en willen bijdragen.’ De minister doet zijn voorstellen in de Agenda Lokale Democratie.*

Verder zullen gemeenten in de toekomst meer mogelijkheden krijgen om lokale belasting te innen. Plasterk onderzoekt samen met Financiën hoe dit mogelijk kan worden gemaakt, zo had hij al aangekondigd. Maar dit mag niet leiden tot een hogere belastingdruk voor burgers, schrijft de minister.

(bron: ANP/redactie BB)”

*De aanbiedingsbrief van de Minister en de bijlage treft u bijgaand aan.

Vragen:

1.   Was u voor het bericht in Binnenlands Bestuur verscheen op de hoogte van de plannen van minister Plasterk, of kwam dit voor u als verrassing?

2. De minister wil een aantal gemeenten de mogelijkheid geven om knellende wetten en regels tijdelijk buiten werking te stellen of alternatieve regels uit te proberen. Gaat de gemeente Rijswijk deel uit maken van dit “aantal gemeenten”, kunt u dit op enige wijze beïnvloeden? Welke knellende wetten en regels ziet u als wenselijk om tijdelijk buiten werking te stellen en waarom?

3. De minister spreekt van het bevorderen van kleinschalige burgerinitiatieven. Ziet u dit als een mogelijkheid om de WOP structuur weer in de steigers te zetten en kunt u uw standpunt nader toelichten?

4. Hoe kijkt u aan tegen de mogelijkheid, om straks meer lokale belasting te kunnen innen? Als u daartoe ruimte ziet welke accenten gaat u daarbij leggen en hoe denkt u te bevorderen dat de belastingdruk voor burgers niet hoger wordt?

5. De raad heeft in deze discussie rond de vitale lokale democratie een centrale rol. Op welke wijze denkt u de raad te betrekken in deze discussie?

Henny van der Horst

Gemeenteraadslid