Rijswijk 23 februari 2015

Inleiding.

Op de Henri Dunantlaan 1 is ontspanningsruimte ’t Hoekje gevestigd.

In deze gezellige ontspanningsruimte, met name voor de oudere bewoners van twee flats aan de Henri Dunantlaan en de Wethouder Brederodelaan, worden met behulp van vrijwilligers en zonder gemeentelijke subsidie goed bezochte en leuke ochtenden en avonden georganiseerd.

Bewoners van de flat aan de Wethouder Brederodelaan die deze ontspanningsruimte willen bezoeken moeten daarvoor de Henri Dunantlaan, een drukke doorgaande autoweg, oversteken. Voor met name bewoners met een rollator of stok wordt deze oversteek als zeer gevaarlijk beschouwd.

Al eerder zijn hierover zowel door de betrokkenen als raadsleden vragen gesteld. Een en ander heeft echter (nog) niet mogen leiden tot de gewenste oplossing.

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft ondergetekende op basis van artikel 43 van het reglement van orde van de Gemeenteraad van Rijswijk de volgende vragen;

1.      Is veiligheid in Rijswijk een van de speerpunten van uw college?

2.      Bent u bekend met bovengeschetste situatie?

3.      Bent u het met ons eens dat:

a.   de ontspanningsruimte ’t Hoekje met name voor de ouderen woonachtig rondom dit centrum voorziet in een behoefte?

b.   een oversteek over de Henri Dunantlaan, een drukke doorgaande autoweg, met een rollator of stok voor met name bedoelde doelgroep een gevaarlijke onderneming is?

4      Bent u met ons van mening dat door de aanleg van een zebrapad ter plaatse van de Henri Dunantlaan nabij ontspanningsruimte ’t Hoekje voor betrokkenen bij het oversteken een beduidend veiligere situatie ontstaat?

5      Bent u bereid op korte termijn over te gaan tot de aanleg van een zebrapad ter plaatse?

6      Kunt u gemotiveerd de reden aangeven wanneer u meent op korte termijn niet aan dit verzoek te moeten voldoen?

 

Henny van der Horst - Van Roon

Namens gemeenteraadsfractie van der Horst