Rijswijk 5 juli 2016

Aan: het college van burgemeester en wethouders

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: politiekeurmerk Veilig Wonen voor Rijswijkse woningen.

Geacht college,

Inleiding
Sinds de jaren 90’ wordt er in Nederland gewerkt met het zogenoemde politiekeurmerk Veilig Wonen voor woningen (PKVW). Al enige tijd is het keurmerk niet langer de verantwoordelijkheid van de politie (al doet de naam anders vermoeden) en mag de gemeente bepalen hoe er met het keurmerk om kan worden gegaan. Sinds 2005 is het keurmerk ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en deze organisatie constateert grote onderlinge verschillen tussen de wijze waarop gemeenten het keurmerk inzetten. Zo zijn er gemeenten die met betrekking tot het verkrijgen van het keurmerk speciale subsidies verstrekken en zijn er ook gemeenten die weinig tot niets (meer) met het keurmerk doen. Omdat het keurmerk in het leven is geroepen om woninginbraken tegen te gaan en dit een belangrijk veiligheidsspeerpunt van de gemeente Rijswijk is, wil fractie van der Horst graag precies van het college weten hoe er in Rijswijk met het PKVW wordt omgegaan:

Gezien het vorenstaande stelt fractie van de Horst, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is er binnen de gemeente specifiek beleid dat gericht is op het realiseren van het PKVW voor woningen in Rijswijk? Zo ja, hoe wordt er dan omgegaan met het keurmerk in relatie tot nieuwbouw en bestaande woningen?

2. Hoe kunnen inwoners van Rijswijk aan het PKVW komen en welke rol speelt de gemeente hierin?

3. Hoe kan het PKVW in de ogen van de gemeente bijdragen aan een betere bestrijding van woninginbraak?

4. Is bij de gemeente bekend hoeveel woningen in Rijswijk beschikken over het PKVW?

5. Waarom heeft de gemeente Rijswijk, in tegenstelling tot Utrecht en Eemnes, geen subsidieregeling voor burgers die het PKVW voor hun woning willen behalen?

6. Is de gemeente bereid om, eventueel in de vorm van een pilot, over te gaan tot actieve (financiële) stimulering van het behalen van het PKVW voor woningen in Rijswijk, om zo de kans op woninginbraken te verkleinen?


Henny van der Horst