Rijswijk 16 juni 2016

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders

SCHRIFTELIJKE VRAGEN


Onderwerp:
onderzoek reizigersorganisatie Rover

Geachte College,


Inleiding:

 

Uit onderzoek van reizigersorganisatie Rover blijkt dat Rotterdam Centraal als het meest gastvrije, veilige en plezierige grote treinstation van Nederland wordt ervaren. Delft scoort het beste wat betreft de middelgrote stations. Overall komt station Rijswijk uit dat onderzoek (Station test 2016) naar voren als het onveiligste en onprettigste. Bij deze beoordelingen gaat het nadrukkelijk om het station én de stationsomgeving. De klachten lijken met name te gaan over de avonduren en de unheimische sfeer rond het station. Na de avondspits stoppen er ook nog eens maar weinig treinen. Fractie van der Horst maakt zich zorgen over de signalen uit de enquête van Rover. Het is slecht dat bij een groot aantal reizigers een gevoel van on-gastvrijheid en onveiligheid bestaat. Wat fractie van der Horst betreft wordt er werk gemaakt van de aantrekkelijkheid van het station en de omgeving.


Gezien het vorenstaande stelt fractie van de Horst, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het feit dat volgens het onderzoek van Rover station Rijswijk het slechtste, onplezierigste en onveiligste stations van Nederland is?
2. Hoe beoordeelt het college de geschetste veiligheidssituatie in en rond het station?
3. Wat zou in de ogen van het college aanvullend kunnen worden gedaan om het station op de volgende punten verder te verbeteren, en in samenwerking met welke partners?
     a. aantrekkelijkheid van het station
    
b. aantrekkelijkheid van de stationsomgeving
    
c. gevoel van veiligheid van de reizigers
4. Het lijkt verstandig om een concreet plan van aanpak voor het in Nederland slechtst scorende station en omgeving op te stellen en dat vervolgens op de kortst mogelijke termijn uit te voeren. Is het college het daarmee eens? Zo ja, op welke termijn kan de raad dit plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?


Fractie Henny van der Horst