Rijswijk 16 juni 2016

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders

SCHRIFTELIJKE VRAGEN


Onderwerp
:
vermindering van het aantal brievenbussen.

Geacht college,

Inleiding:

Fractie van de Horst maakt zich ernstige zorgen over de op handen zijnde 'slachting' onder het aantal brievenbussen. Binnenkort verdwijnt ongeveer de helft van alle brievenbussen in Nederland. De komende jaren zullen ongeveer 10.000 van de 19.000 oranje brievenbussen worden weggehaald. Waar iedere Nederlander binnen de bebouwde kom voorheen binnen 500 meter een brievenbus moest hebben, is dat nu binnen 1000 meter.

Gezien het vorenstaande stelt fractie van de Horst, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

 1.    Bent u bekend met het bericht 'PostNL begint met weghalen brievenbussen'?

2.    Wat vindt u van het feit dat ouderen, waaronder ook ouderen die minder mobiel zijn, straks honderden meters moeten afleggen om een brief te posten?  

3.    Deelt u daarbij de mening van fractie van der Horst dat het voor ouderen makkelijk moet blijven om via briefpost contact te blijven zoeken met andere mensen?

 4.  Kunt u aangeven hoeveel brievenbussen er in Rijswijk zullen verdwijnen? Kunt u in uw beantwoording ook aangeven waar dit in Rijswijk zal geschieden?

 5.  Bent u bereid, te komen tot vervangende inzamelingsplekken van de brievenbussen voor briefpost bij buurthuizen of ouderencentra, zeker in die wijken waar veel ouderen wonen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. vormgeven?

 
Fractie Henny van der Horst