No. 16/01 Rijswijk, 26 januari 2016 Corsa no. 16.005614

Onderwerp: renovatie dierenasiel ’t Julialaantje

Geacht College,

Met betrekking tot de renovatie van dierenasiel en pension 't Julialaantje lezen we 11 augustus 2015 op de site van dit Streekdierentehuis;
“Met immense blijdschap kunnen wij iedereen mededelen dat het bestuur gisterenavond positief heeft besloten ten aanzien van de renovatie van ons pand!
Dat betekent dat we (naar schatting) volgend jaar mei een – zo goed als nieuw – pand ter beschikking hebben voor de tijdelijke huisvesting van onze dierenvrienden. In totaal is het fantastische bedrag van EUR 319.300, - opgehaald. Dit is €19.300, - meer dan begroot! We hebben dit resultaat te danken aan tal van hartverwarmende spontane giften, collecte-inkomsten, bijdragen van fondsen, tegelverkopen, nieuwe hoksponsors, acties door particulieren en organisaties, bedrijvenbijdragen, de omroep West-actie, inkomsten uit de standjes op braderieën, en ga zo maar door”.

Zoals bekend voldoet het huidige pand al langer niet meer aan de desbetreffende wettelijke eisen. Daarnaast is het gebouw waarin ’t Julialaantje gevestigd is na bijna 40 jaar ook aan het eind van zijn bestaan. Het dak, de kozijnen, de verwarmingsinstallatie, de elektriciteitscentrale, de hekken en de ziekte- en quarantaineruimtes zijn allemaal aan vervanging toe. Ook voldoet het pand niet meer aan de in de loop van de jaren gegroeide benodigde opvangcapaciteit.
Kortom; renovatie van het dierenasiel is buitengewoon noodzakelijk en zeer urgent.

Uit ingewonnen informatie blijkt de hiervoor vereiste vergunningsaanvraag in september 2015 bij de gemeente te zijn ingediend.

Gezien de urgentie en het vorenstaande heeft ondergetekende, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

Kunt u aangeven:
- of de vergunningsaanvraag voor de renovatie van het dieren asiel en pension 't Julialaantje binnen de gemeente in september is gestart?
- wat de stand van zaken van deze vergunningsaanvraag is?
- op welke termijn verwacht mag worden dat, vanuit de gemeente, de daadwerkelijke vergunning voor de renovatie afgegeven wordt?

Namens gemeenteraadsfractie van der Horst

Henny van der Horst - Van Roon

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
- U stelt dat de vergunningaanvraag in september 2015 bij de gemeente zou zijn ingediend. Dat is niet juist. De gemeente heeft voor de renovatie (en beperkte uitbreiding) nog geen aanvraag omgevingsvergunning ontvangen.
- Niet van toepassing, zie het antwoord op de eerste vraag.
- Wij hebben de aanvraag nog niet ontvangen dus daar kunnen we nog geen oordeel over geven.

Burgemeester en wethouders,                                   de secretaris, de voorzitter
drs. M.J. Bezuijen                                                     drs. A. de Baat