No. 16/04 Rijswijk, 16 februari 2016
Corsa no. 16.009504

Onderwerp: HTM opstellocatie vervoerderscentrum aan de Zuiderweg

Geacht College,

De HTM wil een opstellocatie realiseren op een gedeelte van het vervoerderscentrum aan de Zuiderweg.
In een april 2015 is door de gemeente een inloop bijeenkomst voor de omwonende georganiseerd waarbij de HTM de plannen heeft toegelicht. Tussen de gemeente en HTM is afgesproken dat partijen gezamenlijk optrekken in de communicatie naar betrokken bewoners gedurende de haalbaarheidsstudie. Tijdens de evaluatie van de bijeenkomst werd toegezegd naar een aantal ingebrachte opties van bewoners onderzoek te doen. Voor hen is het echter daarna rond de uitkomst van de onderzoeken en voorlichting volledig stil geworden.

Uit ingewonnen informatie blijkt dat de HTM nu, vooruitlopend op de mogelijke plannen, activiteiten wil gaan uitvoeren. Deze activiteiten blijken te bestaan uit het op deze locatie demonteren van oude tramstellen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende, op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:
1. Wat is de laatste stand van zaken is rond de mogelijke komst van een HTM opstellocatie binnen het vervoerderscentrum aan de Zuiderweg.
2. Wat is gebeurd met de door de bewoners tijdens informatie avonden ingebrachte suggesties en acht u het niet noodzakelijk/fatsoenlijk betrokken bewoners hierover nader te informeren?
3. Kunt u bevestigen dat de HTM binnenkort op deze locatie oude tramstellen op deze locatie gaat demonteren?
4. Is voor deze activiteiten geen (milieu)vergunning noodzakelijk?
5. Indien ja, wanneer is deze afgegeven?
6. Wat is de reden dat bewoners hierin niet zijn betrokken?
7. Indien nee, wat is de reden dat deze werkzaamheden vergunningsvrij uitgevoerd mogen worden?

Namens gemeenteraadsfractie van der Horst
Henny van der Horst - Van Roon

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
1. HTM heeft de gemeente kort voor de feestdagen laten weten dat de haalbaarheidsstudie vertraging oploopt. Reden daarvoor is dat HTM in gesprek is met de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag over financiering van een tweede tranche nieuwe stadstrams. Dit wordt integraal opgepakt waardoor het project Zuiderweg daarvan onderdeel uitmaakt. HTM heeft besloten dit traject af te wachten alvorens concrete vervolgstappen te kunnen zetten. Wel heeft HTM laten weten dat hun wens, de realisatie van een opstellocatie aan de Zuiderweg, onveranderd blijft.

2. Na de workshops, die in juli 2015 plaats hebben gevonden, is in september een verslag van deze avonden verstuurd aan de bewoners en geplaatst op de website www.rijswijk.nl/zuiderweg. Daarin wordt gereageerd op vragen en opmerkingen die tijdens de workshops naar voren zijn gekomen. Verder is aangegeven dat HTM werkt aan een nieuw schetsontwerp. Met HTM was aanvankelijk afgesproken om in januari opnieuw een ronde workshops te organiseren en de bewoners daarover in december te informeren. HTM heeft echter besloten om eerst de gesprekken met de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag af te wachten. Op maandag 1 februari jl. is daaromtrent door HTM een brief verspreid in Vrijenban.

3. Nee. HTM heeft bevestigd dat van het demonteren van oude voertuigen op de locatie Zuiderweg absoluut geen sprake is. Wel wenst HTM tijdelijk vijf oude voertuigen te stallen op de locatie in afwachting van demontage elders.

4. Het demonteren van oude voertuigen is niet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning zou dan ook noodzakelijk zijn maar zoals verwoord onder 3 is hiervan geen sprake.

5. Niet van toepassing, zie beantwoording 3 en 4.

6. HTM is niet van plan om oude voertuigen te demonteren op de locatie. Daarover zijn de bewoners inmiddels per brief door HTM geïnformeerd.

7. Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders,                    de secretaris, de voorzitter
drs. M.J. Bezuijendrs.                                 A. de Baat