Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Blijverslening                                                                       Rijswijk januari 2016

Geacht College,

Een van de aandachtspunten in de transformatie binnen de WMO is het langer zelfstandig blijven wonen van mensen, waaronder ouderen. Dit kunnen mensen doen door tijdig te verhuizen naar een meer passende woning, maar ook door hun eigen woning aan te passen aan hun behoefte/noodzakelijke veranderingen.

Ouderen met AOW en een klein pensioen zonder eigen geld, maar met een eigen woning, krijgen echter moeilijk/of geen financiering meer. Geen persoonlijke lening, en al zeker geen (verhoging van de) hypotheek.

Het Landelijke Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen heeft het initiatief ontwikkeld van de Blijvers lening: een door de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) uitgegeven en door gemeente gegarandeerde lening. Deze wordt afgelost uit de overwaarde bij de verkoop van de woning.

Daarnaast ziet de gemeente Rijswijk graag dat ouderen zo lang mogelijk, maar ook veilig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren zijn soms relatief kleine (bouwkundige) ingrepen in de woning nodig. Voorbeelden zijn een veilige douche of inloop bad en de slaapkamer op de begane grond. Hiermee kan verhuizing naar een aangepaste woning of verzorgingshuis worden voorkomen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende, op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

·        Is het College bekend met de Blijverslening vanuit de SVn?

·      Zo ja, is het College het met fractie van der Horst eens dat deze regeling bijdraagt aan het levensloopbestendig maken van de woning en bijdraagt aan het welzijn van ouderen in Rijswijk?

·      Is het College bereid aan te sluiten bij de Blijverslening en met een plan van aanpak te komen, inclusief communicatie naar de doelgroep, bij de Kadernota 2016?

·       Indien het College hiertoe niet bereid is, wat is hiervan de motivatie?

Namens gemeenteraadsfractie van der Horst

Henny van der Horst - Van Roon