Geacht College,

“Sneller dan verwacht, start op het oude Gistfabriek-terrein een voor Nederland ongekende en ook ongewisse operatie, die tot stijging van het grondwater kan leiden onder huizen, wegen en andere bebouwing in Delft en omringende gemeenten”. Aldus de krant Delft op zondag van 23 april jl.

De gemeente Delft wil in mei al een begin maken met wat nog nooit eerder in het land in deze omvang is gebeurd: het stap voor stap dichtdraaien van de tientallen pompen in de buurt van het Haantje, die – elke dag opnieuw – en kleine 29000 kubieke meter water naar boven halen onder deze stad en wijde omgeving. Dit terwijl jaren geleden TNO en waterkundig instituut Deltares al waarschuwden voor ernstige consequenties, indien alle pompen in één klap zouden worden uitgezet. In een straal van zes kilometer rond het Gistterrein zou het 'hogere' grondwater (kort onder straatniveau) sterk kunnen gaan stijgen. Een dergelijke abrupte stopzetting zou leiden tot onder meer ontwrichting van bebouwing in een groot deel van Delft en naburige steden zoals in Rijswijk en Den Hoorn, voorzagen de wetenschappelijke onderzoekers.

Op basis van bovenstaande en op grond van artikel 42 van het van het reglement van Orde voor de gemeenteraad van Rijswijk stelt fractie van der Horst aan het College van Burgemeester en Wethouders de volgende schriftelijke vragen.

 1. Bent u bekend met bovenstaande ontwikkeling en het artikel in de krant Delft op zondag?
 2. Heeft over deze ontwikkeling tussen Delft en Rijswijk overleg plaatsgevonden?
 3. Indien dat plaats gevonden heeft, kunt u dan aangeven wanneer dat plaatsgevonden heeft en met welk resultaat?
 4. Kunt u aangeven wat de gevolgen voor huizen, flatgebouwen, wegen, dijken en landerijen, binnen de gemeente Rijswijk kunnen zijn als begonnen wordt met een afbouw-poging, zoals de gemeente Delft nu van plan is?
 5. Is de stelling juist dat een woningeigenaar zelf verantwoordelijk is voor het grondwaterpeil op zijn/haar op haar terrein?
 6. Kunt u aangeven wat woningeigenaren in zijn algemeenheid kunnen doen aan het grondwaterpeil onder zijn/haar eigendom?
 7. Acht u een goede voorlichting en informatie over deze ontwikkeling, ook ten aanzien van eventuele hieruit voortvloeiende schade voor woningeigenaren naar de Rijswijkse burgers niet van eminent belang?
  -       Zo ja, bent u dan bereid dit op de meest korte termijn te doen?
  -       Indien nee, waarom niet?

Henny van de Horst
Laurens de Keijzer