De inwoners vormen de basis van ons succes, ze vormen de basis voor het verhaal van Rijswijk. Iedere inwoner, in iedere wijk, elke ondernemer moet er trots op zijn om “RIJSWIJKER” te mogen zijn.

Voorzitter, dames en heren, Hier zijn we dan als raad en college, als coalitie en oppositie. We zijn halverwege deze raadsperiode. Een goed moment om hier even stil te staan. Het is en blijft ten slotte ‘mensen werk’. Besturen, dat doen we als Raad en college samen. Soms komt er een kink in de kabel, maar als het goed is, weet je kracht te herwinnen om door te gaan. Zo, voorzitter is deze coalitie en dit college dit jaar door gegaan.
Voorzitter, Zijn wij als raad en college klaar met de voorbereidingen op 2017? Als ik de stukken goed gelezen heb meen ik dat we dat zijn.
 
Samen werken aan een goede bestuurscultuur. Raad in zijn kracht, college aan de slag, ruimte voor burgers, organisaties en ondernemingen om mee te denken.
Uitgangspunt daarbij is: wij zijn hier voor de burger, de burger is er niet voor ons! Als gemeente moeten we alle dienstverlening bieden die burgers, organisaties en ondernemers van een gemeente vragen en mogen verwachten.
 
Veel ambities van deze maar ook van de vorige coalitie zijn het afgelopen jaar gerealiseerd. Zomaar een greep;
• De nieuwe Haagweg is open gegaan.
• Beide, de sociale wijkteams en het jeugdteam zijn aan de slag gegaan.
• Inwoners, bedrijven en organisaties werkten mee aan de Stadsvisie en de Cultuurvisie. Voor fractie van der Horst is daarbij uitgangspunt dat bestaande culturen zoals de schouwburg, de bibliotheek, Trias in Rijswijk behouden blijven.
• Het aantal misdrijven in onze gemeente is gedaald.
• Met heel veel inspanning en energie is er onlangs een besluit genomen over het paarde weitje.
• Er is studentenhuisvesting gerealiseerd.
• In 2015 zijn in RijswijkBuiten 285 kavels verkocht.
• Onvoorziene ontwikkelingen waren er ook, zoals de grote scholenbrand. Dankzij de inzet van vele konden alle kinderen van de door brand getroffen scholen na de zomervakantie weer naar school. Dank met name aan wethouder onderwijs voor al haar inspanningen in deze.
Fractie van der Horst is verheugd met al deze initiatieven die nu zijn of worden gerealiseerd!

Voorzitter, dan via de jaarrekening 2015, ook een blik op het sociaal domein.
Niemand staat aan de kant en solidariteit met onze kwetsbaarste inwoners is voor fractie van der Horst geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid. Echter, de zorg moet voor een ieder wel bereikbaar blijven. Kortom de zorg voor de kwetsbaren in Rijswijk en met name de ouderen is voor mijn fractie leidend niet de euro!
Om die reden heb ik veel respect en bewondering voor de geleverde prestaties van college en ambtenaren bij de uitvoering van de drie D operaties. Met name complimenten aan de hiervoor verantwoordelijke wethouder. In een bijzonder kort tijdsbestek is in Rijswijk alle hierop betrekking hebbende wetgeving geïmplementeerd en op een goede wijze opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast moet geconstateerd worden dat bij deze nieuwe taken, net als bij veel andere gemeenten, budget overgehouden is op de WMO. Terwijl, en daar is fractie van der Horst blij om, in Rijswijk de kwaliteit van zorg en de ondersteuningsvraag van onze inwoners voorop is blijven staan. Waarbij de collectieve (zorg) en wijk voorzieningen ook voor een ieder in de wijken toegankelijk is gebleven. Zorg is en blijft echter maatwerk en niet te koppelen aan een gemeentelijke postcode.

Voorzitter, blij ben ik ook dat 2015 is afgesloten met een positief saldo van 2,2 miljoen. Fractie van der Horst kan onder de gestelde voorwaarden instemmen om dit bedrag te storten in de Algemene reserve. Ook voor 2016 en de eerst volgende jaren (tot 2019) is het financieel beeld van Rijswijk positief. Van belang daarbij zijn de Algemene uitkeringen vanuit het Rijk. Deze zullen in verband met de herverdeling van gemeentefonds, wellicht grote gevolgen voor onze gemeente kunnen hebben. Voorzitter kunt u al mededelingen doen over de gevolgen van de onlangs ontvangen mei circulaire?
Voorzitter, spannend is ook om te zien wat de gemiddelde WOZ waarde van de huizen de komende tijd gaat doen. De economie trekt aan en ook de huizenprijzen. Daar zitten zo voor- en nadelen aan.

Fractie van der Horst gaat er vanuit dat er voor ons ook in 2017 nog veel uitdagingen liggen zoals daar zijn:
• Jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat er daarbij ruimte is voor met name lokale zorgaanbieders.
• Ondersteunen van een goed Rijswijks ondernemersklimaat, via de lokale initiatieven en via de bovenlokale samenwerking.
• Verdere uitwerking van het onlangs genomen besluit met betrekking tot het Oude stadhuis, zal het dan toch gaan lukken?
• Terug keer van kereweer als pontje over de Vliet.
Voorzitter, is het uw college bekend dat de provincie recent een nieuw verenfonds voor vernieuwing en groot onderhoud van pontveren ingesteld heeft?
Graag hoor ik of hier door uw college al met de provincie over gesproken is en met welk uiteindelijk resultaat?  In zijn algemeenheid voorzitter meen ik dat het triest is, wanneer onjuiste of verkeerde beslissingen genomen worden waarvan ook nu weer blijkt dat ze niet noodzakelijk waren.

Voorzitter in mijn bijdrage heb ik ook een punt van kritiek. In het coalitieakkoord 'Open vizier' geeft u aan “dat vanuit een basis van vertrouwen en respect door het college nadrukkelijk gekozen wordt voor een open wijze van besturen en transparantie naar bewoners. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere partners worden nadrukkelijk betrokken bij ons bestuurlijk handelen en wel in een stadium dat het er nog toe doet” einde citaat. Voorzitter, voor mijn fractie is dit een uiterst belangrijk punt.  geconstateerd moet worden dat dit punt van het coalitieakkoord helaas nog niet door het voltallige college ingevuld is. Met name aan overleg, beloofde inspraak en adequate en tijdige voorlichting van en met betrokken inwoners van Rijswijk schiet het helaas bij sommige wethouders nog al eens te kort.  Voorzitter, van harte hoop ik dat door het gehele college hierin op korte termijn een verbeterslag gemaakt gaat worden.
                                   
En voorzitter, in mijn bijdrage zou ik graag iets over de laaggeletterdheid in Rijswijk willen opmerken. Zeer terecht zijn door dit college hierover al eerder initiatieven ondernomen. Schrikbarende cijfers op het gebied van de laaggeletterdheid verdienen nadrukkelijk onze aandacht. Investeren in de taalvaardigheid van deze grote groep mensen heeft zowel voor de betrokken als ook voor ons als gemeente voordelen. Voor de betrokkenen een betere gezondheid, een betere kwaliteit van leven en grotere maatschappelijke participatie. Voorzitter fractie van der Horst is benieuwd naar de resultaten die op dit terrein zijn geboekt en welke acties hieromtrent nog te verwachten zijn?

Voorzitter, tot slot ouderen in Rijswijk.
In diverse gemeenten krijgen bewoners die de pensioengerechtigde leeftijd naderen een gemeentelijke folder thuis gestuurd. Deze folder bevat uitvoerige informatie over alle activiteiten en organisaties en instellingen die op welzijnsgebied binnen de gemeente actief zijn. Ook voor hen relevante gemeentelijke informatie is in deze folder opgenomen. Voorzitter ik zou er voor willen pleiten een dergelijke folder ook voor de in Rijswijkse betrokken inwoners te ontwikkelen en, evenals
in de andere gemeenten, deze folder niet digitaal beschikbaar te stellen maar per post aan de betrokkenen toe te sturen.
Graag verneem ik uw mening hierover.

Voorzitter,
Ik kom tot een afsluiting. Een sluitende begroting, nog spaargeld op de bank, veel nieuwe initiatieven. Kortom een actief Rijswijk … Waarbij we als gemeente onlangs ook nog eens de 50.000 inwoner (Evi Toorenburg) hebben mogen begroeten

Samen zijn en maken we Rijswijk, een Rijswijk waar we als raad in vrijheid op een democratische manier en veelal met respect voor elkaar debatteren en van mening kunnen en mogen verschillen als dat nodig is.
 
Fractie van der Horst is blij met deze voorliggende jaarrekening 2015, 1e halfjaar rapportage en kadernota en wil iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan de uitvoering en totstandkoming van alle daarin opgenomen activiteiten.

Dank aan alle ambtenaren, het college en aan alle andere betrokkenen!