Mijnheer de voorzitter, 2014 was een jaar waarin onzekerheid de belangrijkste boodschap was. Onzekerheid over de economische situatie van ons land (en dus onze gemeente), onzekerheid over bezuinigingen (en dan met name over de hoogte ervan), daarmee samenhangend de onzekerheid of en hoe we voorzieningen in Rijswijk konden handhaven, kosten en lastenverzwaring voor onze inwoners binnen de perken wilde houden. In dit kader is het gewoon goed dat het college onder andere de jaarlijkse eigenbijdrage voor rolstoelgebruik in Rijswijk beperkt heeft weten te houden tot slechts zes euro.

Veel daarvan hebben we echter niet in eigen hand, neem de drie decentralisaties binnen het sociale terrein maar als voorbeeld. Gemeenten zijn daarin in hoofdzaak volgend. Duidelijk is wel dat het financieel in ieder geval geen vetpot zal zijn...in sommige opzichten meer een kwestie van de billen bijeen houden en hopen...

Dit kalenderjaar is het eerste jaar van de transformatie sociaal domein. Nog veel zaken zijn niet duidelijk, kwantitatief niet, procesmatig niet, kwalitatief niet en dus financieel niet. Lastig maar een te accepteren gegeven waarin we al doende en al lerende de juiste weg hebben te vinden. Openheid van zaken, eerlijke informatie, hoor en wederhoor, geen afspraken in beton en samenwerking tussen alle betrokken partijen zijn hiervoor de basis ingrediënten! En, …… een betrouwbare en bruikbare monitoring! Dat wil dus niet zeggen dat mijn fractie in deze dossiers geen zorgen heeft, integendeel...die zijn er wel degelijk en die zijn ook serieus....maar deze zullen volgens mijn fractie met deze betrokken en verantwoordelijke wethouder niet leiden tot apathie en besluitenloosheid.

Voorzitter, als mede architect van dit college kan ik dan ook niets anders dan herhalen wat ik al eerder gezegd heb, de fractie van der Horst zal het programma, het college, de individuele wethouders en de politieke partijen waarop deze coalitie steunt, bij voortduring toetsen op hun woorden, maar meer nog op hun daden…en ook wat die daden betekenen voor Rijswijk en de burgers…iedere dag en bij iedere vergadering van de gemeenteraad opnieuw, en bij ieder voorstel dat dit college aan de raad zal voorleggen. Dat zijn wij verplicht aan onze kiezers en die verplichting wenst de fractie van der Horst in elk geval serieus te nemen. In dat kader zou ik voor willen stellen om de raad door middel van werkbezoeken actiever bij Rijswijkse ontwikkelingen te betrekken, bijvoorbeeld door een bezoek naar het oude stadhuis voor de nieuwe raadsleden, of naar de in aanbouw zijnde flats aan de S.W. Churchilllaan.

Voorzitter, De jaarrekening 2014 laat zien dat we in 2014 het financieel huishoudboekje op orde hebben weten te houden. En dat, door een aantal meevallers, het positieve resultaat hoger uitvalt dan voorheen is voorspeld. Dat is goed nieuws en het geheel getuigt tevens van consequent en consciëntieus beleid van deze deskundige wethouder. Voorzitter, dan volgt het verdelen van geld vanuit het gemeentefonds. Bijna alle verdeelmodellen die men voor de transities heeft gemaakt, pakken voor Rijswijk ongunstig uit. Een onzekerheid die op kan lopen tot een tekort van vele miljoenen euro’s. Dan kun je als college nog zo solide de begroting op orde hebben en over een uitstekend weerstandvermogen beschikken, maar word je toch geconfronteerd met een grote mate van onzekerheid. Fractie van der Horst staat om die reden positief tegenover het idee dat de overschotten van 2014 naar de algemene middelen gaan. Maar wel met de restrictie dat een eventueel overschot van de gelden van het sociaal domein geoormerkt blijven voor uitgaven binnen het sociaal domein.

Met betrekking tot het jeugdbeleid zou mijn fractie de hiervoor verantwoordelijk wethouder willen aansporen om, meer dan nu gedaan wordt, zich in te zetten en te investeren in het voorkomen en signalering van de problematiek. Dat kan door de jeugd nog beter en concreter te faciliteren en ondersteunen in de eigen plannen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn alcoholvrije feesten. Over het geheel pleiten we voor investeren aan de voorkant en de integrale benadering van problematiek. Een probleem staat nooit op zich en ‘de kost gaat voor de baat’!

Voorzitter onlangs hebben we als raad een pittige discussie gehad over de SWR. Om die reden beperk ik mij nu door te melden dat ik uitkijk naar de uitwerking en de voorstellen van de hiervoor verantwoordelijke wethouder.

Voorzitter daarnaast heb ik een aantal concrete vragen:

Wachtgeldverplichtingen, Als gemeente hebben we Appa verplichtingen aan enkele voormalige bestuurders. Zijn ontwikkelingen over deze verplichtingen te melden en op welke termijn is of zijn de beoogde pensioendatums bereikt? En, om hoeveel voormalig bestuurders gaat het?

Voorzitter, nu ik het zo over bestuurders heb zou ik, in het kader van de voorgestane openbaarheid en transparantie van dit college, een verzoek willen doen. Dit betreft: het jaarlijks aan de raad verstrekken van een declaratie overzicht van alle individuele leden van dit college. Benieuwd ben ik ook wat door hen in 2014 gedeclareerd is. Op welke termijn kunnen deze overzichten beschikbaar zijn?

Onderhoud kunstwerken, De jaarlijkse kosten voor bediening en onderhoud van de brug over de vliet ‘De Oversteek’ zijn ruim € 120.000. Voorzitter, het is toch niet waar dat er plannen zijn voor nog zo’n “goedkope” brug? Wat waren de jaarlijkse structurele kosten van het pontje ook al weer? Wanneer kan de raad de onderzoeksresultaten van het mogelijk weer in de vaart brengen van het voormalig pontje te gemoed zien?

Oude stadhuis, Voorzitter, ik kijk uit naar de discussie binnen de raad over de renovatie van het oude stadhuis. Algemeen is bekend, dat ik al jaren een grote voorstander ben van terugkeer van de gemeentelijke organisatie naar het oude stadhuis. Blij ben ik met de glas heldere uitgebrachte rapporten over de staat waarin dit gebouw zich bevend. Niets van een technisch zeer slechte staat van het gebouw zoals door een partij bij herhaling wordt genoemd. Allemaal bang makerij! Ook het bol staan van asbest, zo is, na een uitvoerige inventarisatie gebleken, is niets van waar! Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel. Triest, dat na zoveel jaren eindelijk duidelijk wordt dat door een vorig college heel erg veel geld aan verbouwing/ verhuizing uitgegeven is, waarvan nu blijkt dat dit niet noodzakelijk was.

Voorzitter als straks terugkeer mogelijk en daadwerkelijk haalbaar blijkt verwacht ik dat de hiervoor verantwoordelijke collegeleden uit het verleden, hun consequenties hieruit zullen trekken.

Economie, Binnen het programma Economie en werken is voor 2015 een continuering van bijdrage aan de Urbanisator van € 50.000,- opgenomen, dit terwijl een verzelfstandiging in 2015 was voorzien. Voorzitter, op welke termijn is zelfstandigheid van stichting Urbanisator Plaspoelpolder nu te verwachten? En hoe beoordeelt het college de relatie en samenwerking tussen de BBR en de Urbanisator?

Gemeentelijke organisatie, Door personele knelpunten en kwetsbaarheden binnen de organisatie kunnen ambities en/of taken niet (volledig) worden uitgevoerd. Oorzaken hiervan zo meld u, zouden voor één deel verklaard worden door ziekteverzuim, een pitters en onderbezetting. Om de hierdoor ontstane risico’s te voorkomen/beperken worden taken anders georganiseerd, of ambities gefaseerd uitgewerkt.

Voorzitter, welke ambities en/of taken momenteel niet (volledig) of gefaseerd worden uitgevoerd? Een deel van de oorzaken voor het niet uitvoeren van taken heeft u aangegeven, maar waar bestaat het andere deel uit? Wat is het ziekte verzuim percentage op dit moment en welk percentage is daarvan langdurig? Hoeveel personele onderbezetting is er binnen de ambtelijke organisatie en op welke termijn wordt gedacht dit op te lossen?

Steenplaetsstraat, Sinds oktober 2014 maakt de DSW geen gebruik meer van de gemeentewerf. Voorzitter, zijn er al gedachtes over de invulling van de pand?

Voorzitter, veel sociale- en financiële zaken zijn door mij naar voren gebracht, toch zou ik nog even stil willen staan bij de velen vrijwilligers en mantelzorgers in Rijswijk. Er zijn Rijswijkers die perken en zelfs dagelijks een groot deel van de landgoederenzone onderhouden. Ook buurt preventie zou ik in dit verband willen noemen. Het zijn allemaal mensen die zich belangeloos voor onze Rijswijkse samenleving inzetten. Hulde voorzitter vooral deze geweldige mensen!

Tot slot, Dit jaar vieren we dat we 70 jaar vrij zijn. Dat vrijheid niet normaal is blijkt wel uit de berichtgevingen in de journaals. Binnen die vrijheid werken we in Rijswijk aan de stad. U als college, de medewerkers van de gemeente en wij als raad. Ik zou me willen aansluiten bij het voorstel van GroenLinks om bij de jaarlijkse dodenherdenking in Rijswijk op 4 mei niet als afzonderlijke politieke partijen, maar als gehele Rijswijkse Raad aan de kranslegging deel te nemen.

Voorzitter, dat was mijn bijdrage in eerste termijn.